Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.expandor.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.expandor.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma Usługowo-Handlowa Expandor  sp. z o.o.

3. Adres do korespondencji:

32-300 Olkusz

Ul.K.K.Wielkiego 34
tel. : +48 32 700-01-66
e-mail: biuro(at)expandor.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.expandor.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności:
        rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
        warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
        warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
        tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
        ochronę danych osobowych;
        ochronę praw własności intelektualnej.

§2 Definicje

    Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
        Usługodawca ? Firma Produkcyjno-Usługowa Expandor Sp.zo.o. NIp 637 219 45 06 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    KRS 0000525758 REGON 123227820
        Świadczenie usług drogą elektroniczną ? wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
        Usługobiorca ? każdy, kto korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta z Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
        Usługobiorca profesjonalny ? Usługobiorca nie będący konsumentem;
        Serwis ? system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://expandor.pl  zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
        Usługi ogólnodostępne ? Usługi, których rodzaj i zakres określa niniejszy Regulamin;
        Usługi profesjonalne ? Usługi inne niż ogólnodostępne, świadczone Usługobiorcom profesjonalnym i uregulowane w odrębnych regulaminach.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

    Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi ogólnodostępne:
        Usługi informacyjne,
        Usługi komunikacyjne,
        Usługi w zakresie organizacji sprzedaży Usług profesjonalnych.
    Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlanie treści strony o określonym adresie URL.
    Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
    Usługi w zakresie organizacji sprzedaży Usług profesjonalnych polegają na umożliwieniu rejestracji i zalogowania w Serwisie w celu złożenia zamówienia na Usługi profesjonalne.
    Rodzaj i zakres Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

    Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
        połączenie z siecią Internet,
        dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o minimalnej rozdzielczości 1024x768.
    Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia funkcjonowania lub uszkodzenia Serwisu.
    Usługobiorca może korzystać z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej Usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
    Usługi ogólnodostępne są bezpłatnie.
    Szczególowe warunki świadczenia Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

    Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ogólnodostępnej, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi ogólnodostępnej.
    Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej Usługi ogólnodostępnej.
    Umowa o świadczenie Usług ogólnodostępnych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
    Szczególowe warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

    Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
    Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu.
    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
        oznaczenie Usługobiorcy, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji;
        szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
    Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
    O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
    Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług profesjonalnych regulują odrębne regulaminy.

§7 Ochrona danych osobowych

    Administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz ich reprezentantów w przypadku osób prawnych jest Usługodawca.
    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
    Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia Usług profesjonalnych oraz rozpatrzenia reklamacji w przypadku wszystkich Usług, a ich przetwarzanie następuje:
        w celu realizacji Usługi,
        na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
    Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
        odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
        innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
    Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe w przypadku:
        Usługobiorcy będącego konsumentem: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon;
        Usługobiorcy profesjonalnego będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, miejsce zamieszkania, numer NIP i Regon;
        Reprezentanta Usługobiorcy profesjonalnego będącego osobą prawną: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, miejsce pracy.
    Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
    Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
    Usługobiorcom przysługuje prawo:
        dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
        żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;
        sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
    Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

§8 Ochrona praw własności intelektualnej

    Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
    Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§9 Postanowienia końcowe

    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
    Regulamin jest udostępniany w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
    Aktualny Regulamin jest zawsze udostępniony nieodpłatnie w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu co zapewnia Usługobiorcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
    Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
?UWAGA TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA CIĘTY LUB PRODUKOWANY NA ODPOWIEDNIE ODCINIKI NIE PODLEGA ZWRTOWI .